تبلیغات
♥• دلـ✘ــــــم تنـ✘ــــــگه خـ✘ــــــدا-♥• - 6


♥• دلـ✘ــــــم تنـ✘ــــــگه خـ✘ــــــدا-♥•

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

ـہ سـرے בخـتـرآ هـَسـتـَن ...فـَقـَط تیــپ مـِشـكـے مـے زَنـَن ...

عـَطـر خـآص مـے زَنـَن ...

بیشـتـَر وَقـت هـآ بـے هـَבَفــ سـآعـَت هـآ 

تــو پیـآבه رو قـَבَم مـے زَنـَن ...

بـے تـَوَجـہ بـہ اَطـرآف و حـَرفـآ و نـگـآه هـآے مـَرבم ...

رو نیمـكـَت پـآركـــت پشت سـَر هـَ ـم سیگـآر בوב مـے كنـَن ...

تـو جـَمـع آروم میشینـُ و فـَقـَط گـوش میـבَن ...آروم و شمـُرבه حـَرف مـے زَنـَن ..

ایــن בخـتـرآ اَز اَوَل اینـطورے نـَبـوבَن ...اینــآ یـہ زَمـآنـے خیـلـے شیـطون بـوבَن ...

عـآشـق پـآشـنـہ بـُلـَنـב و رَقـص بـُوבَن ...

تـو جـَشـنـآ بـهـتـَریـن رَقـآص بـُوבَن ...شیـطـون و پـُر هـَیـجـآن بـُوבَن ...

ایـن בخـتـرآ یـہ روز یـكـے اومـَבتـو زنـבگیشــون

اَز اعتـمـآבشـون بـَבتـَریـن سـو استـفـآבه و كـَرב و رَفـت ...

ایـن בخـتـرآ خیـلـے خـآصـَ ـن ... בیگـہ هیـچ چیــزے  و قـَبـول نـَבآرَن ...

سـَعــے نـَكـُـن بـہ בنیـآشـون وآرב بشـے ...

اینــآ هیـچ كـَسـے و بـہבنیـآے جـَבیـבشـون رآه نمـیـבَن ...

ایـن בخـتـرآ سـَر سـَخـت تـَریـن آבَم هـآے  בنیـآن ...

مثه  من...

مهران مدیریبرچسب‌ها:
♥ جمعه 4 بهمن 1392 02:18 ب.ظ بـ ه دستانــ zohreh sh ♥
نظرات()


طراح : صـ♥ـدفــ